GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Bản Cồn - Xã Châu Lý - Huyện Quỳ Hợp - Tỉnh Nghệ An

Email:  c2chauly.qh@nghean.edu.vn

Điện thoại: 0900000000

 

1. Mô hình hoạt động: Trường PTDTBT công lập

2. Đội ngũ giáo viên: 

3. Mục tiêu đào tạo: 
 

4. Phương châm giáo dục: 
 

5. Phương thức hoạt động của trường: 
 

Ban giám hiệu Trường Phổ thông DTBT THCS Châu Lý